21/5/2003 25114 sayılı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan :

Asansör Yönetmeliği  Uygulamaları  İçin Onaylanmış Kuruluş
Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere  Dair  Tebliğ

(Tebliğ No: SGM  / 2003 –7)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Genel Esaslar


Amaç
Madde 1-
Bu Tebliğin amacı, Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamında faaliyet gösterecek Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca görevlendirilmesinde esas alınacak temel kriterleri belirlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Tebliğ,  Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)  kapsamında yer alan ürünlerin, Yönetmeliğe uygunluğunu ve güvenliğini  değerlendirmek amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilecek Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının belirlenmesinde esas alınacak temel kriterleri ve söz konusu kuruluşların başvuru ve görevlendirme esasları ile bu kuruluşların yükümlülüklerini kapsar. 

Dayanak
Madde 3-
Bu Tebliğ, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile bu Kanun uyarınca,  17.1.2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmeliğe ve 15/2/2003 tarihli ve 25021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  Asansör Yönetmeliğine (95/16/AT) dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel Esaslar
Madde 4-
  Asansör Yönetmeliği kapsamına giren ürünlerin Uygunluk Değerlendirmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından 4703 sayılı Kanunda, söz konusu Yönetmelikte bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde uygun görülen kuruluşlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Kriterler, Başvurular, Değerlendirme, Atama


Kriterler
Madde 5- Bakanlıkça görevlendirilecek Onaylanmış Kuruluşlar;
a) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik  gereklerini,
b) Asansör Yönetmeliğinin  EK VII ’sinde yer alan kriterleri,
c) Aşağıda belirtilen diğer kriterleri karşılamalıdır.  
Akredite olsun ya da olmasın Bakanlıkça görevlendirilecek Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Bakanlıkça  belirlenen  aşağıdaki şartları da sağlamalıdır;    
1) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde faaliyette bulunan bir tüzel kişilik olmalıdır. Bu hüküm, gerekli hallerde testlerin bir kısmının, yurtdışında yaptırılmasına engel teşkil etmez.
2) Başvuru kapsamında yer alan ürünlere, parçalarına ve malzemelere ilişkin yeterli teknik bilgi ve donanıma sahip olmalıdır.
3) İşin gereğine uygun nitelik ve nicelikte personel istihdam etmelidir.
4) Mevzuatta yer alan Uygunluk Değerlendirme faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve bu faaliyetleri yürütebilecek bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.
5) Başvuru konusunu teşkil eden yönetmelik ve  ilgili standartlara ilişkin yeterli bilgi sahibi olmalıdır.
6) Görevlendirilmek istediği Uygunluk Değerlendirmesi faaliyetlerine ilişkin tüm detayları ve prosedürleri yazılı olarak Bakanlığa sunar.
7) Başvuru sahibinin Kalite El Kitabıyla düzenlenen bir kalite sistemine sahip olması beklenmektedir. Bu El Kitabında Uygunluk Değerlendirmesi Modüllerine ve belgelendirmek istediği ürün tiplerine uygun çalışma prosedürleri yer alır.
8) Uygunluk Değerlendirmesinde kullanılan Modüllerden herhangi birinin sadece bir kısmını gerçekleştirmek üzere görevlendirilemez. 
9) Bazı testleri yüklenici laboratuara yaptırmak isterse, Kalite El Kitabı, yüklenici laboratuarın takip ettiği prosedürlerin uygunluğunun denetlenmesine ilişkin hususları da içerir.
10) Sağlayacakları hizmet faaliyetleri neticesinde ortaya çıkacak her türlü zarar ve ziyanın tazmini için yeterli bir mesleki sorumluluk sigortasına sahip olduğunu göstermelidir. Bakanlık, hiçbir durum ve koşulda, görevlendireceği Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun faaliyetlerini yürütmesi esnasında meydana gelebilecek kusurlardan ve buna bağlı oluşabilecek zararlardan sorumlu olmayacaktır.
11) Başvuruların değerlendirilmesinde esas alınacak temel kriterler TS EN 45000 serisi standardlar olacaktır.
12) Başvuru sahibi hangi modül/modüller kapsamında hizmet verecekse o modül yada modüllerle  ilgili TS EN 45000 serisi  standartlar değerlendirmede esas olarak kullanılacaktır.
13) Başvuru sahibi test hizmetlerini kendi laboratuarını veya kendi gözetiminde üretici (Asansör Firması ve / veya Güvenlik aksamı imalatçısı) laboratuarını kullanarak veriyorsa,  söz konusu laboratuarlar TS EN ISO / IEC 17025 in şartlarını sağlamalıdır. Ancak,  akreditasyon zorunlu değildir. Eğer testler üretici veya yüklenici tarafından yapılacaksa, başvuru sahibi bu kuruluşların anılan standarda uygunluğunu taahhüt etmelidir.
14) Başvuru sahibi  muayene hizmetlerini kendi imkanlarını veya kendi gözetiminde üreticinin imkanlarını kullanarak veriyorsa, ilgili TS EN 45000 serisi standartlarının şartlarına uymalıdır. Ancak  akreditasyon zorunlu değildir. Başvuru sahibi normalde kendisinin yapması gereken  muayenenin bir kısmını kendi adına  üreticiye veya  yükleniciye yaptıracaksa  bu kuruluşların  yeterli olduklarını ve ilgili  TS EN 45000 serisi standartlarının  şartlarını sağladığını  taahhüt etmelidir.

Başvurular
Madde 6-
Başvuru sahibi, Sanayi Genel Müdürlüğüne müracaat yazısı ve aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren bir dosya ile müracaat eder.
1.  Kuruluşun adı, adresi,
2. Ticaret sicil no, (Firmalar için Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan metnin bir örneği),
3. Kuruluş amacı, yetki ve sorumluluklar,
4. Organizasyon şeması,
5. Kurucu ve yetkililerin imza sirküleri,
6. Müracaatın kapsamı ( ilgili mevzuat, modüller, uygunluk değerlendirme işlemleri ) ,
7. Müracaat konusuna giren ürünler, parçalar ve malzemeler,
8. Gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık taahhütnamesi,
9. Personel durumu  
(Uygunluk Değerlendirmesi işlemlerini yapan teknik personelin sayısı, eğitim durumu, sahip olduğu geçerliliğini yitirmemiş uluslararası tanınırlığı olan sertifikaların kopyaları) ,
10. Laboratuar hizmetleri hakkında detaylı bilgi (Başvuru kapsamında yapılacak deneylerin listesi ve bu deneylerden hangilerinin yüklenici laboratuar tarafından yapılacağının belirlenmesi )
11. Laboratuar ve teçhizat durumu  (Müracaat konusu ile ilgili amaca yönelik)
12. Muayene talimat ve prosedürleri, muayene ve sertifika örnek formları,
13. Mesleki sorumluluk sigortası
14. Mali durumuna ilişkin bilgiler
15. Sahip olduğu belgeler (Kalite belgeleri, Akreditasyon Sertifikası vb…)

Değerlendirme
Madde 7-
TS EN 45000 standartlar serisinin ilgili standartlarına göre akreditasyon zorunluluk olmamakla birlikte, Bakanlığın yapacağı değerlendirmelerde  önemli bir tercih unsurudur. Ancak akreditasyon olmaması durumunda, bu 

Tebliğin Ek-I’inde genel  olarak yer verilen TS EN 45000 serisi standartlara uygunluk kanıtlanmalıdır.

Başvuru sahibinin yukarıda belirtilen kriterlere uygunluğu, Bakanlıkça bu konuda gerektiğinde görevlendirilen TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından değerlendirilerek Bakanlığa bir rapor halinde sunulur.

Başvuru sahibinin;
a) Görevlendirilmek istediği  Asansör Yönetmeliği kapsamında yürüteceği Uygunluk Değerlendirme faaliyetine ilişkin olarak Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) tarafından tanınan bir kuruluştan akredite edilmiş olması durumunda, detaylı bir inceleme yapılmaksızın sadece belge üzerinde değerlendirme yapılması yeterlidir,
b) Sahip olduğu akreditasyonun Yönetmelik gereklerini tam olarak sağlamaması durumunda ise, Yönetmeliğin gerektirdiği şartlar ayrıca aranacaktır,
c) Akreditasyon belgesi olmaması durumunda, söz konusu Yönetmelik gereklerine uygunluğu incelenir. Ancak bu inceleme, bir akreditasyon niteliği taşımaz.
TÜRKAK  tarafından yapılan incelemelere yönelik tüm masraflar başvuru sahibince karşılanır.
Başvuru sahibinin söz konusu kriterleri sağlaması ve TÜRKAK tarafından düzenlenen inceleme raporunun olumlu olması halinde, söz konusu kuruluşun Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmesi Bakanlığın takdirindedir.

Görevlendirme
Madde 8- Başvurular, Sanayi Genel Müdürlüğünce yukarıdaki esaslar ve TÜRKAK’ tan alınan değerlendirme raporu çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Uygun bulunan başvuru sahibi ile Sanayi Genel Müdürlüğü arasında bir Görevlendirme Sözleşmesi yapılır.

Görevlendirmeye ilişkin hususlarla birlikte özellikle aşağıda belirtilen konular, Sözleşmede yer alır:

Başvuru sahibinin,
a) Gerek Türkiye gerekse Avrupa Birliği çapında koordinasyon faaliyetlerine katılması,
b) İlk denetimin bir yıl içerisinde, sonraki denetimlerin ise Bakanlığın uygun gördüğü aralıklarla  yapılması veya TÜRKAK’a  yaptırılması ve dört yılda bir olmak üzere de yeniden değerlendirmeye tabi tutulması,
c) Tüm üreticilerin uygunluk değerlendirmesi hizmetinden eşit koşullarda faydalanmasını sağlayacak gerekli tedbirleri alması,
d) Uygunluk değerlendirmesi hizmeti sunarken, piyasa koşullarını zorlayacak, üretim maliyetlerini ciddi oranda arttıracak ve üreticileri zor duruma düşürecek aşırı mali ve diğer şartlar öne sürmemesi.
                                                                                        
Görevlendirme Sözleşmesinin ilgili taraflarca imzalanması ile, görevlendirme yürürlüğe girer ve Dış Ticaret Müsteşarlığı aracılığı ile Avrupa Birliği Komisyonu ve üye ülkeler nezdinde gerekli bildirimler yapılır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Onaylanmış Kuruluşların Yükümlülükleri

Madde 9- Görevlendirilen Onaylanmış Kuruluşların yükümlülükleri, Görevlendirme Sözleşmesinde yer almakla birlikte aşağıdaki hususları da içerir:
a) Yetkilendirildiği mevzuat ve Uygunluk Değerlendirmesi işlemleri kapsamında gerçekleştireceği uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini doğru, eksiksiz ve süreklilik arz edecek bir şekilde yerine getirmek,
b) Yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunan ürünlerin mevzuatta belirtilen usule uygun olarak uygunluk değerlendirmesi işlemlerini yapmak,
c) Yaptığı tüm işlemlere ve verdiği belgelere ilişkin gerekli tüm kayıtları tutmak ve bunları gerekli hallerde Bakanlığın incelemesine sunmak,
d) Belirlenen prosedürler ve yetkilerinin kapsamı içinde faaliyetlerini sürdürmelerini etkileyecek her türlü değişikliği Bakanlığa bildirmek,

Bakanlıkça Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilen  kuruluşun yerine getirmesi gereken kriterlere ve şartlara uymadığının tespit edilmesi halinde, Bakanlık yapmış olduğu görevlendirmeyi askıya alabilir veya iptal edebilir. Söz konusu kuruluşun görevlendirilmesinin iptali, bu kuruluşun görevli olduğu süre boyunca yürüttüğü faaliyetlerden doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Yüklenici veya üretici laboratuarı kullanılması durumunda, nihai sorumluluk başvuruda bulunan Uygunluk Değerlendirme  Kuruluşuna aittir.

Başvuru sahibi gerçekleştireceği Uygunluk Değerlendirmesi faaliyetleri sonucunda herhangi bir ürüne ilişkin  belgelendirme talebinin reddedilmesi veya ürüne ilişkin bir onayın verilmemesi ya da önceden belgelendirilmiş bir ürünün belgesinin iptal edilmesi durumlarında, ortaya çıkabilecek itiraz ve şikayetleri incelemek üzere gerekli tedbirleri almalıdır.   

Söz konusu tedbirler aşağıdaki hususları  içermelidir:
a) Onayın reddi ya da geri çekilmesi kararının gerekçelerinin detaylı bir şekilde üretici ya da yetkili temsilcisine bildirimi,
b) Mevcut yasal haklar ile bu hakların kullanılmasına ilişkin sürelerin üretici ya da yetkili temsilcisine bildirimi,
c) Üreticinin ya da yetkili temsilcisinin karara itiraz edebilmesine izin vererek bu itirazın bahse konu kararla önceden hiçbir ilişkisi bulunmayan ancak konu hakkında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip, bağımsız hareket edebilen kişi veya kişilerce incelenmesinin temini,
d)  Reddedilen veya geri çekilen onaylara ilişkin bilginin Bakanlığa bildirimi.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Belgelerin ve Numaraların Kötüye Kullanımı
Madde 10-
Görevlendirilen Uygunluk Değerlendirme kuruluşu, kendisine ait kimlik kayıt numarası ve belgelerin ve işaretlerin yanlış kullanımı ile tüketiciyi yanıltıcı veya aldatıcı kullanımını engellemeye yönelik yöntemler ile kötüye kullanılması durumunda alınması gerekli tedbirleri Kalite El Kitabında belirtir.

Yürürlük
Madde 11- Bu Tebliğ  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 12-
Bu Tebliğ  hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
                                                                                   
EK-I

ONAYLANMIŞ  KURULUŞLARLA İLGİLİ GENEL OLARAK UYGULANAN
TS EN 45000  SERİSİ  STANDARTLAR

 

Belgelendirme Kuruluşları

Test Laboratuvarları

Muayene Kuruluşları

Akreditasyon Kuruluşları için kriter

TS EN 45010

TS EN 45002

TS EN 45003

TS EN 45010

 

Akreditasyon ve DeğerlendirmeKriterleri

TS EN 45010

TS EN 45002

TS EN 45003

TS EN 45010

Çalışma Kriterleri

TS EN 45011

TS EN 45012

TS EN 45013

TS EN 17025

TS EN 45004

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI İÇİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ STATÜSÜ ELDE ETMEYE ÇALIŞAN KURULUŞLARIN YETERLİLİĞİNİ DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK 
TS EN 45000 SERİSİ STANDARTLARI

Sıra     Modül     Yönetmelik                         İlgili     Standartlar 

   No:       No  :       Ek  No:                                      TS  EN 45000

---------    ------------  ----------       ---------------------------------------------------------------------------------------------

1)             B            Ek-V          AT –Tip  İncelemesi  Asansörler ve Güvenlik Aksamı için

                                                  TS EN 45004   (EN 17025 gerekli testlerin yapılabilmesi için) veya

                                                  TS EN 45011   (EN 17025 gerekli testlerin yapılabilmesi için)

2)             C          Ek-XI          Rasgele Kontrollerle Tipe uygunluk

                                                   TS EN 17025    (+ uygunluğu değerlendirebilmeli ve uygunluk kararı verebilmeli) veya

                                                   TS EN 45004   (EN 17025 gerekli testlerin yapılabilmesi için) veya

                                                   TS EN 45011   (EN 17025 gerekli testlerin yapılabilmesi için)

  3)           D          Ek-XIV       Asansör  İmalat Kalite   Güvencesi

                                                  TS EN 45012    (+ ürünle ilgili  bilgiler )

4)           E          Ek-XII        Asansörler için Ürün Kalite Güvencesi 

                                                TS EN 45012 (+ ürünle ilgili bilgiler)

                             Ek-VIII       Güvenlik Aksamı için Ürün Kalite Güvencesi

                                                  TS EN 45012    (+ ürünle ilgili  bilgiler )

    5)         F          Ek-VI          Asansör Son Muayenesi

                                                 TS EN 17025    (+ uygunluğu değerlendirebilmeli ve uygunluk kararı verebilmeli) veya

                                                 TS EN 45004   (EN17025 gerekli testlerin yapılabilmesi için) veya

                                                 TS EN 45011   (EN17025 gerekli testlerin yapılabilmesi için)

    6)        G           Ek-X          Birim Doğrulaması      (Asansörler için) 

                                                 TS  EN 45004   (EN 17025 gerekli testlerin yapılabilmesi için) veya

                                                 TS EN 45011   (EN 17025 gerekli testlerin yapılabilmesi için)

    7)        H         Ek-IX           Tam Kalite Güvencesi     

                                                  TS EN 45012    (+ ürünle ilgili  bilgiler ) +  TS EN 45004   veya  TS  EN 45011