14 Ağustos 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27319

YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

ASANSÖR YÖNETMELİĞİNDE (95/16/AT) DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliğinin (95/16/AT) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) Sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri,”

             “(2) Bu Yönetmelik;

             a) Hızı 0,15 m/s ve daha düşük olan kaldırma tertibatlarını,

             b) İnşaat şantiyelerinde kullanılan asansörleri,

             c) Demir yolu hattında halatla çekilen vagonlar dahil, kablolu taşıma sistemlerini,

             ç) Askeri veya polis amaçları için özel olarak tasarımlanan ve inşa edilen asansörleri,

             d) Üzerinden iş yapılabilen kaldırma tertibatları,

             e) Maden ocağı asansörünü,

             f) Sanatsal icraat sırasında sanatçıların kaldırılmasına yönelik kaldırma tertibatları,

             g) Taşıt araçlarına monte edilmiş kaldırma tertibatlarını,

             ğ) Makinalara bağlı olan ve makina üzerindeki bakım ve muayene noktaları dahil olmak üzere, sadece çalışma istasyonlarına erişim amacıyla tasarlanan kaldırma tertibatlarını,

             h) Dişli rayda çalışan trenleri,

             i) Yürüyen merdivenler ve mekanik yürüyüş bantlarını,

             kapsamaz.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

             “a) Asansör: Belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatay düzlemle 15°’den fazla bir açı oluşturan kılavuzlar boyunca hareket eden bir taşıyıcıya sahip olan ve

             (1) İnsanların,

             (2) İnsanların ve yüklerin,

             (3) Taşıyıcıya girilebiliyorsa, yani bir kişi zorlanmadan taşıyıcıya girebiliyorsa ve taşıyıcı içine ya da taşıyıcı içindeki bir kişinin kolayca ulaşabileceği şekilde yerleştirilmiş kontrollerle teçhiz edilmiş ise, sadece yüklerin

             taşınmasına yönelik bir tertibatı,”

             “h) Taşıyıcı: Asansörün, insanların ve/veya yüklerin kaldırılmak veya indirilmek üzere taşındığı bölümünü,”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan  Ek I’in 1. GENEL bölümünün 1.2 numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “1.2. Taşıyıcı

             Her asansörün taşıyıcısı bir kabin olmalıdır. Bu kabin, montajcı tarafından belirlenen, asansörün azami kişi sayısına ve anma yük değerine karşılık gelen boşluğu ve mukavemeti sağlayacak şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

             Asansörün insan taşıma amaçlı olması durumunda ve boyutları izin vermesi halinde, kabin engellilerin girişini ve kullanımını zorlaştırmayacak ve bu kişilerin kullanımını kolaylaştıracak uygun düzenlemeler yapılmasına imkân sağlayacak şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek I’in 2. KABİN DIŞINDAKİ KİŞİLERE YÖNELİK TEHLİKELER bölümünün 2.2 numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “2.2. Asansör, kabin uç pozisyonlarından birindeyken ezilme (baskı) riskini önleyecek şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır. Uç pozisyonların ötesine serbest bir boşluk veya bir barınak ile bu hedef sağlanmalıdır. Ancak, belirli durumlarda, özellikle eski binalarda, bu çeşit bir çözümün uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda söz konusu asansörün uygunluk değerlendirmesini gerçekleştiren onaylanmış kuruluş tarafından onaylanacak bir risk analizi çalışması asansör monte eden tarafından gerçekleştirilecektir.”

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik 29/12/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/1/2007

26420